EIGENIK.NL Zwolle . tel. 06 - 362 07 484

Eigen Ik Coaching - Zuiderkerkstraat 23 - 8011HE Zwolle - 0636207484 - info@eigenik.nl

 

 

Eeu

 

 

Wat is beelddenken?

 

 

Denken in beelden verloopt anders dan het denken in taal.

Het gaat namelijk veel sneller. Ook hebben beelden geen duidelijk begin of einde en leiden ze tot onverwachtte verbanden en associaties.

 

Zo zal een beelddenker bij het horen van het woord 'appel' meteen plaatjes en filmpjes van een appel en alle dingen die erbij geassocieerd zijn doorkrijgen.

 

Het denken in beelden is het primaire denken of het 'eerste' denken.

Elke baby communiceert zonder woorden.

Gaandeweg leert je kind praten en denken in taal/woorden tot je kind uiteindelijk kan gaan redeneren in taal.

Sommige kinderen blijven echter in de eerste plaats in beelden denken.

 

Enkele voordelen van beeldenken is :

 

- creativiteit.

- heel snel kunnen denken.

- goed kunnen observeren.

- goed verbanden kunnen leggen tussen verschillende dingen.

- intuïtief zijn.

- het antwoord in één keer weten.

- goed geheugen hebben voor dingen die ze ooit ergens hebben gezien.

- goed dingen in het hoofd kunnen voorstellen. (visualiseren).

- goed in nieuwe dingen bedenken/uitvinden.

- sensitief zijn, waardoorze mensen en sitaties goed kunnen aanvoelen.

 

 

 

 

Doordat ons onderwijs veelal niet aan de leerstijl van beeldenkers is aangepast kunnen zich ook enkele praktische problemen voordoen, denk aan:

 

Je kind weet niet hoe het tot een bepaalde oplossing kwam.

Je kind associeert erop los en verliest de focus op het gevraagde.

Je kind heeft moeite met het benoemen van dingen/ belevenissen (praat veel met 'dinges' en ‘weet je wel’).

Je kind lijkt dromerig.

Je kind ondervindt specifieke problemen bij het lezen en rekenen zoals omkeringen, verkeerde leesrichting, moeite met het lezen van 'lege' woorden zoals 'een' (wel heel goed begrijpend lezen). In sommige gevallen is er zelf sprake van dyslexie en/of dyscalculie.

Je kind heeft last met tijdsindeling en planning.

Je kind leert de begrippen 'links' en 'rechts' niet.

 

 

Het vervelende gevolg hiervan:

 

Je kind haalt een mindere goede score dan verwacht.

Jij, je kind, de leerkrachten begrijpen niet hoe dit komt.

Je kind kan bestempeld worden als lui of dom terwijl de oorzaak ligt in 'anders leren' nl. visueel leren.

Anders leren leren is dan de oplossing